စဥ္ အမည္ရာထူးမွတ္ခ်က္
ေဒါက္တာေအာင္သိန္း ဥကၠဌ
ဦးေအးထြန္း ဒုတိယဥကၠဌ
ေဒၚခိုင္ေဇာ္ ဒုတိယဥကၠဌ
ဦးလွျမင့္ေရႊ ဒုတိယဥကၠဌ
ဦးေဝျဖိဳး ဒုတိယဥကၠဌ
ဦးဝင္းႏိုင္ ဒုတိယဥကၠဌ ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္ (၂)
ဦးဝင္းထင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ဦးျမင့္သန္း တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဒဂံုအေရွ႕စက္မႈဇုန္
ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဦး တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
၁၀ ဦးတင္လိႈင္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
၁၁ ဦးထြန္းေအာင္ (ခ) ထြန္းထြန္း တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
၁၂ ဦးေအာင္စိုးမိုး တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
၁၃ ဦးေအးဟန္ ဘ႑ာေရးမွဴး
၁၄ ဦးျမင့္ေအာင္ တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမွဴး
၁၅ ဦးေအးဝင္း အက်ိဳးေဆာင္စာရင္းစစ္
၁၆ ဦးေအာင္ေရႊ တြဲဖက္အက်ိဳးေဆာင္စာရင္းစစ္
၁၇ ဦးကိုေလး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၁၈ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၁၉ ဦးေဇာ္မင္း၀င္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၀ ဦးသိန္းဟန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၁ ဦးေက်ာ္လြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၂ ဦးျမင့္စိုး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၃ ဦးေက်ာ္မင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၄ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၅ ဦးေအာင္ခင္ျမင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၆ ဦးျမင့္ေဇာ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၇ ဦးခင္ေမာင္ျမတ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၈ ဦးရွိန္ၾကည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၂၉ ဦးထြန္းႏိုင္ေအာင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စြမ္းအင္ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအစုအဖြဲ႕
၃၀ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၃၁ ဦးခင္စိုး (ခ) ခင္ေမာင္ဦး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၃၂ ဦးရဲေအာင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၃၃ ဦးသန္႕ဇင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၃၄ ဦးေအာင္ၾကည္စိုး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၃၅ ဦးျမင့္ေဇာ္ (ေအးျငိမ္းသီတာ) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
၃၆ ဦးကံထူး အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၃၇ ဦးေက်ာ္တင္ျမင့္  အလုပ္အမႈေဆာင္
၃၈ ဦးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၃၉ ဦးေမာင္ေမာင္ဦး အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၄၀ ဦးေက်ာ္ေဒဝ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၄၁ ဦးသန္းထိုက္လြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၄၂ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၄၃ ေဒၚခိုင္ခ်ိဳျမင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၄၄ ဦးအုန္းၾကဴ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၄၅ ဦးေဇာ္စိုး အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၄၆ ေဒၚျမျမေအး အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၄၇ ေဒါက္တာရဲထြဋ္စိုး အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၄၈ ဦးျမင့္ေထြး (ခ) သာဓု အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၄၉ ေဒၚခင္မူ အလုပ္အမႈေဆာင္
၅၀ ေဒၚစိန္ေဌး အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၅၁ ေဒၚအိအိေထြး  အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၅၂  ဦးဥာဏ္လင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၅၃  ဦးအမြန္ (ခ) မိုဝွပ္မိန္း အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၅၄ ဦးေအာင္ေက်ာ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၅၅  ဦးကိုၾကီး အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၅၆ ဦးျမင့္ဆန္း အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၅၇ ဦးက်င္ဦး အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၅၈ ဦးျမဘူး အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၅၉ ဦးထြန္းဝင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၆၀ ဦးယဥ္ေအာင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၆၁ ဦးထြန္း (ခ) ေကာက္ရ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၆၂ ေဒါက္တာေအာင္ဝင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၆၃  ဦးခင္ေမာင္ဝင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၆၄ ဦးေက်ာ္စြာျမင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၆၅ ေဒါက္တာေကသီလြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၆၆ ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၆၇ ဦးစိန္လြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
၆၈ ဦးအုန္းဆိုင္ အလုပ္အမႈေဆာင္  လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၁၊၂၊၃၊၄၊၆၊၇)
၆၉ ဦးေက်ာ္စိုးထြန္း အလုပ္အမႈေဆာင္  လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၅)
၇၀ ဦးျမင့္သိန္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္
၇၁ ဦးမ်ိဳးသိန္း အလုပ္အမႈေဆာင္  ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ (၁)
၇၂ ဦးေအးကို အလုပ္အမႈေဆာင္  ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ (၂၊၃၊၄)
၇၃ ေဒါက္တာေက်ာ္ညႊန္႕လြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္  ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္
၇၄ ဦးတင္စိန္ အလုပ္အမႈေဆာင္  သာေကတစက္မႈဇုန္
၇၅ ဦးေမာင္ေကာင္း အလုပ္အမႈေဆာင္  ေတာင္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္
၇၆ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္  ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္
၇၇ ဦးသန္းဝင္း အလုပ္အမႈေဆာင္  ေရႊေပါက္ကံစက္မႈဇုန္
၇၈ ဦးက်င္ထြန္း အလုပ္အမႈေဆာင္  ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္ (၁)
၇၉ ဦးစိုးမိုးေအာင္ အလုပ္အမႈေဆာင္  ေျမာက္ဒဂံုစက္မႈဇုန္
၈၀  ဦးေရႊထူး အလုပ္အမႈေဆာင္  ေျမာင္းတကာစက္မႈဇုန္
၈၁  ဦးစည္သူ အလုပ္အမႈေဆာင္  ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္
၈၂ ဦးေဇာ္လင္းထိုက္  အလုပ္အမႈေဆာင္  သီလဝါ(ျပည္တြင္း) စက္မႈဇုန္
၈၃ အလုပ္အမႈေဆာင္  ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္ (၃)
၈၄ အလုပ္အမႈေဆာင္  ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္
၈၅ အလုပ္အမႈေဆာင္  မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္
၈၆ အလုပ္အမႈေဆာင္  ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္
၈၇

ဦးထိန္လင္းေအာင္

အလုပ္အမႈေဆာင္  မႏၲေလးစက္မႈဇုန္
၈၈ ဦးထြန္းေဝ အလုပ္အမႈေဆာင္  ျမင္းျခံစက္မႈဇုန္
၈၉ ဦးေအာင္ေက်ာ္ညႊန္႕ အလုပ္အမႈေဆာင္  ေမာ္လျမိဳင္စက္မႈဇုန္
၉၀ ဦးရန္ႏိုင္မိုး အလုပ္အမႈေဆာင္  ေရနံေခ်ာင္းစက္မႈဇုန္
၉၁ ဦးတင္ေမာင္ဦး အလုပ္အမႈေဆာင္  စစ္ကိုင္းစက္မႈဇုန္
၉၂ ဦးေက်ာ္ထင္ အလုပ္အမႈေဆာင္  ပခုကၠဴစက္မႈဇုန္
၉၃ ဦးထြန္းထြန္းဦး အလုပ္အမႈေဆာင္  မံုရြာစက္မႈဇုန္
၉၄ ဦးေဌးလြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္  ပုသိမ္စက္မႈဇုန္
၉၅ ဦးတင္စိုး အလုပ္အမႈေဆာင္  ကေလးစက္မႈဇုန္
၉၆ ဦးျမင့္ၾကည္ အလုပ္အမႈေဆာင္  ေတာင္ၾကီး(ေအးသာယာ)စက္မႈဇုန္
၉၇ ဦးေအာင္ဖုန္း အလုပ္အမႈေဆာင္  ဟသၤာတစက္မႈဇုန္
၉၈ အလုပ္အမႈေဆာင္  ေျမာင္းျမစက္မႈဇုန္
၉၉ အလုပ္အမႈေဆာင္  ျပည္စက္မႈဇုန္
၁၀၀ အလုပ္အမႈေဆာင္  မိတၲီလာစက္မႈဇုန္

Our Location and Operating HoursFind

View Larger Map
No.29, UMFCCI Building 6th floor, Min Ye KyawSwar Street,
Lamadaw Township, Yangon , Myanmar.
Phone: 95-1-2314 830, 2314 831
Fax: 95-1-2314 832

Main ActivitiesInfo

To implement the main objectives, Myanmar Indus- tries Association involves itself in the following activities and provision of services:

Co-operate with law experts in constructing Foreign Direct Investment Law, Small and Medium Enterprises Development Law, Industrial Policy and Investment law.

Organizing and arranging business matching, business opportunities networking between local and foreign enterprises.

Industrial DigestDownload

meeting

Scroll Up