ျမန္မာစက္မႈဒိုင္ဂ်က္အတြက္ ေျကာ္ျငာမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္းျမန္မာနိုင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း (Myanmar Industries Association) သည္ ျမန္မာစက္မႈဒိုင္ဂ်က္ကို ၂၀၀၇ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွ၍ ပံုစံသစ္ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ထုတ္ေဝလ်က္ရိွပါသည္။


စာေစာင္ပံုစံသစ္ျမန္မာစက္မႈဒိုင္ဂ်က္ (Myanmar Industrial Digest) ကို Reader’s Digest ပံုစံ စာမ်က္နွာ(၁၂၈)မ်က္နွာ ေရာင္စံုစာေစာင္အျဖစ္ အသြင္တစ္မူထူးျခားစြာ (၃)လတစ္ျကိမ္ ထုတ္ေဝလ်က္ရိွျပီး ေစာင္ေရ (၃၀၀၀) ထုတ္ေဝပါသည္။


သို့ပါ၍ျမန္မာနိုင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း အသင္းဝင္မ်ားနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေျကာ္ျငာ ထည့္ဝင္  ကူညီျကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။


ေျကာ္ျငာခစာေစာင္တြင္ ေရာင္စံုေျကာ္ျငာမ်ားကို Art Paper 100 gms ျဖင့္ ရိုက္နိွပ္ ထည့္သြင္းေပးမည္ျဖစ္၍ စာမ်က္နွာျပည့္ေျကာ္ျငာ(၁)ခု သို့မဟုတ္ စာမ်က္နွာဝက္ ေျကာ္ျငာ(၂)ခု ထည့္သြင္း နိုင္ပါသည္။

 

ေၾကာ္ျငာခ ႏွဳန္းထားမ်ား
(Advertising Rates)
Back Cover Ks. 150,000
Inside Front Cover Ks. 120,000
Inside Back Cover Ks. 120,000
Inner Colour Page Ks. 100,000
               


ဒီဇိုင္း ေၾကာ္ျငာရွင္မွ ေျကာ္ျငာဒီဇိုင္း (စာခြင္ျပည့္ ၆.၈ x ၄.၆ လက္မ) ကို CD ျဖင့္ ေပးရပါမည္။ စာမ်က္နွာျပည့္ (၇.၂ x ၅.၁ လက္မ) ေျကာ္ျငာထည့္လိုပါက ဒီဇိုင္းအရြယ္အစားကို စစ္ေဆး ျပဳျပင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဒီဇိုင္းအရြယ္ အစား ျပင္ဆင္ ေပးျခင္းအတြက္ ေပးျခင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ သီးျခား ေကာက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။ ဖလင္ခဲြခ သီးျခားေကာက္ခံျခင္း မျပဳပါ။ ဒီဇိုင္းအသစ္ ျပဳလုပ္ ေပးရပါက သတ္မွတ္နႈန္းထားမ်ား အတိုင္း ေကာက္ခံပါမည္။


ေငြေပးေခ် ျခင္းေၾကာ္ျငာ တစ္ၾကိမ္ထည့္ သြင္းျခင္းအတြက္ ေျကာ္ျငာခကို ဒီဇိုင္းအပ္နံွ ခိ်န္တြင္ တစ္ပါတည္းေငြေပးေခ်ရပါမည္။ တစ္နွစ္ေျကာ္ျငာမ်ား (၄ျကိမ္) အတြက္ နွစ္ျကိမ္ခဲြ၍ ေပးေခ်နိုင္ပါသည္။


ေၾကာ္ျငာ ဌာန ၾကည္ၾကည္လြင္ Sales Coordinator
ဝင္းနီလာထြန္း Sales Assistant

 


6th Floor, Pyi Myanmar Dept Building. Corner of Hledan & Insein Rd., Kamayut
Township, Yangon, Myanmar.
Tel:(951) 527798, 536151
Fax: (951) 525050, 525740


    
  

Our Location and Operating HoursFind

View Larger Map
No.29, UMFCCI Building 6th floor, Min Ye KyawSwar Street,
Lamadaw Township, Yangon , Myanmar.
Phone: 95-1-2314 830, 2314 831
Fax: 95-1-2314 832

Main ActivitiesInfo

To implement the main objectives, Myanmar Indus- tries Association involves itself in the following activities and provision of services:

Co-operate with law experts in constructing Foreign Direct Investment Law, Small and Medium Enterprises Development Law, Industrial Policy and Investment law.

Organizing and arranging business matching, business opportunities networking between local and foreign enterprises.

Industrial DigestDownload

meeting

Scroll Up