ဆႏၵမဲေပးမည့္ အသင္း၀င္မ်ား သိသာရန္

 

အသင္း၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အထိ (၃)ႏွစ္ သက္တမ္းအတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ဆႏၵျပဳသူမ်ားအား ဆႏၵမဲေပးမည့္ အသင္း၀င္မ်ားသည္ အသင္း၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္း၀င္ကဒ္ (သို႔) အေထာက္အထားတစ္ခုခု တင္ျပဆႏၵမဲ ေပးႏုိင္သည္။

 

အလုပ္အမႈေဆာင္ဆႏၵျပဳသူ အသင္း၀င္မ်ားသိသာရန္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ (၃)ႏွစ္ သက္တမ္းကာလအတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံ ဆႏၵျပဳသူမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္-


(၁)    ျပည္ေထာင္စုသမ္ၼတျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။

(၂)    အေရြးခံပုဂ္ၢိဳလ္သည္ အသက္ ၂၅ႏွစ္ အထက္ျဖစ္ရမည္။

(၃)    အသင္း၏ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လိုက္နာႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

(၄)    အသင္း၀င္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ေၾကးမွအစ ေပးရန္ တာ၀န္မ်ားကို အသင္းသို႔ ေပးသြင္းၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။

(၅)    ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း၌ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္သက္တမ္း တစ္ခု အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သူသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ရွိသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း အသင္းသူ၊ အသင္းသားမ်ား သိသာပါရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ (၃)ႏွစ္ သက္တမ္းအတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲကို ၂၆. ၁၁ . ၂၀၁၆ (စေနေန႕) နံနက္ ၉ း ၀၀ နာရီတြင္ အမွတ္ (၂၉)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႔နယ္ရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အေဆာက္အအံု၊ (၆)လႊာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္း ရံုးခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ အသင္း၀င္မ်ား တက္ေရာက္ ဆႏၵမဲေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

 

ဆႏၵမဲေပးမည့္ အသင္း၀င္မ်ား သိသာရန္

(၁) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၃၁ ရက္ မတိုင္မီ အသင္း၀င္ထားသူမ်ားအားလံုး မဲေပးခြင့္ျပဳမည္။

(၂) အသင္း၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား အသင္း၀င္ကဒ္ျပ၍ ဆႏၵမဲ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳမည္။

(၃) အသင္းႏွစ္စဥ္ေၾကး အေက်အလည္ ေပးေဆာင္ၿပီးေၾကာင္း ေျပစာျဖတ္ပိုင္း (သို႔) အသင္း၀င္ကဒ္အႀကီး တင္ျပရမည္။

 

အလုပ္အမႈေဆာင္ဆႏၵျပဳသူ အသင္း၀င္မ်ားသိသာရန္


(၁) ျပည္ေထာင္စုသမ္ၼတျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။

(၂) အေရြးခ်ယ္ခံပုဂ္ၢိဳလ္သည္ အသက္ ၂၅ႏွစ္ အထက္ျဖစ္ရမည္။

(၃) အသင္း၏ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လိုက္နာႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

(၄) အသင္း၀င္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားကို အသင္းသို႔ ၁၅ . ၁၁ . ၂၀၁၆ တြင္ အေက်အလည္ ေပးသြင္းၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

(၅) ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း၌ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္သက္တမ္း တစ္ခု အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သူသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံခြင့္ရွိသည္။


 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရာတြင္ အေျခခံစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား

 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားကို အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသင္းသူအသင္းသားမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကမွသာ အသင္း၏ ဂုဏ္သိက္ၡာျမင့္မားၿပီး အမ်ားယံုၾကည္ေလးစားရေသာ အသင္းႀကီး တစ္သင္း ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲဆႏ္ၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အမႈေဆာင္ရာထူးအလိုက္ မဲဆႏ္ၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း သတိထားၿပီး အသင္းအတြက္ ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ အမႈေဆာင္ေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

 
အသင္း၏ အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားတြင္ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ - 

၁။ အသင္းမွ သတ္မွတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူ၊

၂။ အက်င့္စာရိတ္ၱ ေကာင္းမြန္၍ စီးပြားေရးက်င့္၀တ္ (Business Ethic) သိက္ၡာ၊ သမာဓိတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူ၊

၃။ အသင္းမွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္ ေတြးေခၚ၊ ႀကံဆ ေဆြးေႏြးဦးေဆာင္ႏိုင္သူ၊

၄။ အသင္းမွ ေပးအပ္သည့္ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ၊

၅။ အသင္း၏ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခ်ိန္ေပးၿပီး စိတ္ေစတနာထားၿပီး အတ္ၱႏွင့္ ပရ မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ၊

၆။ အခ်ိန္ေပး၍ အသင္း၏လုပ္ငန္းမ်ားကို တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ၊

၇။ အသင္း၏ အက်ိဳးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ၊

၈။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ၊

၉။ အသင္းသူအသင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ပဲ ႏိုင္ငံ၏အက်ိဳး၊ အသင္းသူ အသင္းသား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအက်ိဳးျပဳသူစသည့္ အရည္အခ်င္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုသူမ်ားကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။

Our Location and Operating HoursFind

View Larger Map
No.29, UMFCCI Building 6th floor, Min Ye KyawSwar Street,
Lamadaw Township, Yangon , Myanmar.
Phone: 95-1-2314 830, 2314 831
Fax: 95-1-2314 832

Main ActivitiesInfo

To implement the main objectives, Myanmar Indus- tries Association involves itself in the following activities and provision of services:

Co-operate with law experts in constructing Foreign Direct Investment Law, Small and Medium Enterprises Development Law, Industrial Policy and Investment law.

Organizing and arranging business matching, business opportunities networking between local and foreign enterprises.

Industrial DigestDownload

meeting

Scroll Up